T: 2323 028 160

Όροι Χρήσης

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΌΡΩΝ

Η ιστοσελίδα ανήκει στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «FAETHON SA » που εδρεύει στο Σιδηρόκαστρο του Νομού Σερρών. Οι επισκέπτες/χρήστες των σελίδων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου της FAETHON SA οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους παρόντες όρους και σε περίπτωση διαφωνίας με αυτούς οφείλουν να μην κάνουν χρήσης της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της, ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχονται πλήρως και παραχωρούν τη συγκατάθεσή τους.

Η ιστοσελίδα απευθύνεται μόνο σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Εφόσον γίνει χρήση της ιστοσελίδας από φυσικά πρόσωπα κάτω των 18 ετών τεκμαίρεται ότι έχουν λάβει τη ρητή συγκατάθεση των ενηλίκων που ασκούν την επιμέλειά τους.

Η FAETHON SA διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει τις παρούσες νομικές πληροφορίες οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Ως εκ τούτου οι χρήστες/επισκέπτες οφείλουν να ελέγχουν για τυχόν αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχονται πλήρως τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας (εμπορικά σήματα, λογότυπα, γραφικά, απεικονίσεις , φωτογραφίες, άρθρα, δημοσιεύσεις κλπ.) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της FAETHON SA με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων και προστατεύεται κατά περίπτωση από Ελληνικούς ή διεθνείς νόμους περί διανοητικής ιδιοκτησίας. Ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση, να κοινοποιήσει, να αντιγράψει να κατεβάσει ή να εκτυπώσει οποιοδήποτε υλικό περιέχει η τοποθεσία αυστηρά για προσωπική και μη εμπορική χρήση.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε δικτυακούς τόπους τρίτων , για το περιεχόμενο/ υπηρεσίες των οποίων η για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, η FAETHON SA δεν φέρει καμία ευθύνη. Οι επισκέπτες/ χρήστες του διαδικτυακού τόπου της FAETHON SA αποκτούν πρόσβαση σε αυτές με δική τους ευθύνη και οι εν λόγω ιστοσελίδες διέπονται από τους δικούς τους όρους χρήσης και προϋποθέσεις.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η FAETHON SA καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της , συμπεριλαμβανομένου και αυτού του διαδικτυακού τόπου.

Παρόλα αυτά η FAETHON SA δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται στην περίπτωση που το υλικό δεν είναι επικαιροποιημένο και δεν έχει σαφήνεια και ακρίβεια.

Επίσης δεν εγγυάται την παντελή απουσία ελαττωμάτων συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά , ιών ή άλλων επιζήμιων στοιχείων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του Χρήστη η οποία απορρέει από αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς.

Επιπλέον η FAETHON SA δε φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση που η λειτουργία της ιστοσελίδας διακοπεί ή καταστεί προσωρινά μη διαθέσιμη ή παρουσιάσει οποιαδήποτε άλλη τυχόν δυσλειτουργία δικαιολογημένη ή μη, εξ αμελείας ή εκ προθέσεως, ακούσιας ή εκούσιας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Ο Χρήστης της ιστοσελίδας υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας ενώ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο ή στο διαδίκτυο από τυχόν αθέμιτη χρήση.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των Προσωπικών Δεδομένων του Επισκέπτη/ Χρήση του παρόντος δικτυακού είναι σύμφωνος προς τις διατάξεις του νέου Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ. (περισσότερες πληροφορίες )

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΠΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, τις οδηγίες και τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις και ερμηνεύονται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος ενώ υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων Σερρών.