Χοιρινό μπούτι Μ/Ο

Εκτύπωση
8,5 - 9 κιλά
Δεν ορίστηκε εικόνα
Περιγραφή

Χοιρινό μπούτι Μ/Ο

8,5 - 9 κιλά